Box Alarm Clairmount and Woodrow Wilson November 2013 - NORDFIREPHOTOS