2-11 2800 W. 79 Street March 08 2005 - NORDFIREPHOTOS