2-11 Alarm Fire 2100 W. Fulton Street February 18, 2011 - NORDFIREPHOTOS