Working Fire 2236 Armitage April 14, 2008 - NORDFIREPHOTOS