2-11 Alarm Fire 3340 N. Pulaski April 20, 2015 - NORDFIREPHOTOS